Human Factors in Aviation

Human Factors in Aviation (Classroom, 5 days)

     การศึกษาปัจจัยมนุษย์นั้นเป็น การทำความเข้าใจพฤติกรรมและประสิทธิภาพของมนุษย์ เพื่อปนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในด้านการบิน ที่เกี่ยวกับความรู้ปัจจัยมนุษย์จะถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ความเหมาะสมระหว่างตัวบุคคลและระบบ เพื่อพัฒนาความปลอดภัยและประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นRead more