Security Management Systems - SeMS

Security Management Systems - SeMS (Classroom, 5 days)

     หลักสูตรนี้ให้แนวทางเกี่ยวกับ โครงสร้างในการดำเนินการของกระบวนการความมั่นคงภายใต้ข้อกำหนด ของ IATA Operational Safety Audit (IOSA) ที่กำหนดมาในการฝึกปฏิบัติของแต่ละวัน เพื่อสร้างระบบการจัดการความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพตามผลลัพธ์ที่สามารถวัดและตรวจสอบได้Read more