สมัครเข้าศึกษา

ข้อมูลส่วนตัวประวัติการศึกษา


ทักษะการใช้ภาษา (คะแนน)


ผลการตรวจสุขภาพ


Medical Certification Class 1

Medical Certification Class 2

หลักสูตรที่ต้องการสมัคร


หลักสูตรโรงเรียนการบิน

หลักสูตร IATA


เงื่อนไขในการสมัครเรียน กรณีใช้วุฒิการศึกษาปลอมในการสมัคร หากตรวจพบจะถูกถอนสภาพการเป็นศิษย์การบิน และถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที