หลักสูตรศักยการบินเฉพาะแบบ – เครื่องบินแบบ Airbus

      หลักสูตรศักยการบินเฉพาะแบบ – เครื่องบินแบบ Airbus ของ Bangkokair Aviation Training Center (BATC) มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความชำนาญ ทักษะ และเพิ่มพูนประสบการณ์ ด้านการบินกับเครื่องบินเฉพาะแบบ – เครื่องบินแบบ Airbus

     เมื่อจบการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับศักยการบินเฉพาะแบบ - เครื่องบินแบบ Airbus A320 และมีสิทธิปฏิบัติการบินกับเครื่องบินแบบ Airbus A320 ในเชิงพาณิชย์ได้ (ต้องมีคุณสมบัติและผ่าน การคัดเลือกตามเกณฑ์ที่สายการบินหรือบริษัทกำหนดไว้) ระยะเวลาการฝึกอบรม 4 เดือน


ข้อมูลหลักสูตร

การฝึกอบรมศักยการบินเฉพาะแบบ - เครื่องบินแบบ Airbus

- การฝึกสอนภาคพื้น (Ground Training) 167 ชั่วโมง

- การฝึกสอนเครื่องฝึกบินจำลอง (Simulator Flight Training) 107 ชั่วโมง


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  • เป็นผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL License) ขึ้นไป

 

ระยะเวลาการศึกษา: 4 เดือน

สถานที่เรียน: Ground School – Bangkok Airways Operation Complex (BAOC)

ภาคอากาศ (Simulator) - Bangkok Airways Operation Complex (BAOC)