นโยบาย

1.การจัดทำนโยบายคุณภาพ (Developing the Quality policy)

ผู้บริหารสูงสุด ได้ทบทวน การจัดทำและประกาศนโยบายคุณภาพขององค์กร ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการปรับคุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง โดยนโยบายคุณภาพ จะต้อง
• เหมาะสมกับเป้าหมายและบริบทองค์กร และสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร
• นำไปกำหนดเป็นกรอบในการจัดตั้งวัตถุประสงค์คุณภาพ
• มุ่งมั่นในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกำหนด
• มุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

2.การสื่อสารนโยบายคุณภาพ (Developing the Quality Policy)

นโยบายคุณภาพหลังจากได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงแล้ว จะมีการสื่อสารให้บุคลากรแต่ละแผนกได้รับทราบ และเปิดเผยให้หน่วยงานนอกที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ รู้ผ่านทางเวปไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท