หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน

     หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินของ Bangkokair Aviation Training Center (BATC) มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน, สามารถนำความรู้เหล่านั้น มาประยุกต์ใช้, ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน และทำการบินด้วย ความปลอดภัย

      

     เมื่อจบการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับศักยการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (IR) และมีสิทธิปฏิบัติการบินในสภาพอากาศที่ไม่สามารถใช้สายตา (Instrument meteorological conditions: IMC) ในการเดินอากาศได้ เช่น การบินท่ามกลางกลุ่มเมฆที่บดบังทัศนวิสัยจนไม่สามารถมองเห็นข้างนอกได้ ระยะเวลา
การฝึกอบรม 4 – 5 เดือน


ข้อมูลหลักสูตร การฝึกสอนภาคพื้น (Ground Training) 76 ชั่วโมง การฝึกสอนเครื่องฝึกบินจำลอง (Simulator Flight Training) 30 ชั่วโมง การฝึกสอนภาคอากาศ (Flight Training) 44:30 ชั่วโมง

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  • เป็นผู้ถือใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล (PPL License) หรือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL License)
  • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  •  ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการบิน
  • เป็นผู้ถือใบสำคัญทางการแพทย์ชั้นที่ 1

 

ระยะเวลาการศึกษา: 4 - 5 เดือน

สถานที่เรียน: Ground School – Bangkok Airways Operation Complex (BAOC) และสนามบินสุโขทัย

ภาคอากาศ (Flight Training & Simulator) – สนามบินสุโขทัย