Safety Risk Management

Safety Risk Management

วันที่: 03-05 กันยายน พ.ศ. 2567

ระยะเวลา: 3 วัน

หลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการบิน โดยผู้เข้าอบรมจะ ได้รับความรู้และเข้าใจกี่ยวกับกระบวนการจัดการความเสี่ยง, เทคนิคการประเมินความเสี่ยง, และกลยุทธ์การลดความเสี่ยงเพื่อ เพิ่มความปลอดภัยในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการสร้างมาตราฐานการบินที่ปลอดภัยแก่ภาพรวมของ องค์กรDates: 03-05 September 2024
Duration: 3 Days

Elevate your safety management practices with our course on Safety Risk Management. Gain in-depth understanding of risk management processes, assessment techniques, and mitigation strategies to enhance safety in aviation operations. Essential for professionals committed to creating a safer aviation environment.

Apply Now