หลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์

     หลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ของ Bangkokair Aviation Training Center (BATC) มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบินเครื่องบินหลายเครื่องยนต์, สามารถนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการบินเครื่องบินหลายเครื่องยนต์, ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์การบินด้วยเครื่องบิน หลายเครื่องยนต์ และทำการบินด้วยความปลอดภัย

     เมื่อจบการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับศักยการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ และมีสิทธิปฏิบัติการบินได้กับเครื่องบินประเภทหลายเครื่องยนต์ได้ ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 เดือน

 

ข้อมูลหลักสูตร การฝึกสอนภาคพื้น (Ground Training) 14 ชั่วโมง การฝึกสอนเครื่องฝึกบินจำลอง (Simulator Flight Training) 4 ชั่วโมง การฝึกสอนภาคอากาศ (Flight Training) 16:45 ชั่วโมง

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  • เป็นผู้ถือใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล (PPL License) หรือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL License)
  • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  • ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการบิน
  • เป็นผู้ถือใบสำคัญทางการแพทย์ชั้นที่ 1

 

ระยะเวลาการศึกษา: 1 เดือน

สถานที่เรียน: Ground School – Bangkok Airways Operation Complex (BAOC) และสนามบินสุโขทัย

ภาคอากาศ (Flight Training & Simulator) – สนามบินสุโขทัย