วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนการบินเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

พันธกิจ

1) มุ่งพัฒนาและยกระดับหลักสูตรการฝึกอบรมให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ
2) มุ่งผลิตและพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากรด้านการบิน
3) มุ่งพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ฝึกอบรม
4) มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนการบินที่ยึดมั่นด้านความปลอดภัยเป็นหลัก
5) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทและสังคม