สมัครเข้าร่วมงาน

 • เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ
  1. อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี
  4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  5. สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  7. หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระการรับราชการทหารมาแล้ว หรือ การศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
  2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
  5. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี
  5. จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์
  6. ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  สถานที่ปฏิบัติงาน:สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

  สมัคร

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrator) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ
  1. วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีภูมิลำเนาในจังหวัดสุโขทัย หรือสามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  3. ประสบการณ์ 0 - 3 ปี ด้านงานธุรการ หรืองานประสานงานทั่วไป
  4. มีทักษะด้านงานธุรการและการจัดการที่ดี
  5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดีเยี่ยม 
  6. หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระการรับราชการทหารมาแล้ว หรือ การศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
  7.สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1.ติดต่อประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน และเดินเอกสารให้กับบริษัท
  2.ดูแลสถานที่ หรือติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ต้องการใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ
  3.ดูแลเอกสาร บันทึกภายในและภายนอกบริษัท หรือส่งจดหมายให้กับพนักงานในแผนกต่าง ๆ
  4.ตรวจสอบ ดูแลบริหารออฟฟิศ และสั่งซื้ออุปกรณ์ออฟฟิศให้กับบริษัท
  5.จัดทำสรุปรายรับ-รายจ่ายเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนการบิน 
  6.และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

  สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนการบิน BATC สนามบินสุโขทัย


  สมัคร

 • ช่างอากาศยาน (Aircraft Machenic) เปิดรับจำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ
  1. สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (จังหวัดสุโขทัย) หรือ อาศัยอยู่ในจังหวัดสุโขทัย
  2. จบหลักสูตร ขั้นต่ำสาขาอากาศยาน 2 ปี หรือ ปวส.ช่างยนต์ , ช่างอิเลคทรอนิค หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่สมัครสอบ
  4. ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ใช้ปฏิบัติงานได้ 
  5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี 
  6. หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระการรับราชการทหารมาแล้ว หรือ การศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ช่วยงาน นายช่างอากาศยานในงานซ่อมบำรุงอากาศยานและงานบริการลานจอดตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. ตรวจสอบและทำความสะอาดอากาศยานทั้งภายนอกและภายใน
  3. ดูแลความเรียบร้อยพื้นที่ซ่อมบำรุงอากาศยาน
  4. ดูแลความเรียบร้อยของเครื่องมือและอุปกรณ์ภาคพื้น ในงานซ่อมบำรุงอากาศยาน
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนการบิน BATC สนามบินสุโขทัย 

  สมัคร


ติดต่อแผนกบุคคล

บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพมหานคร)
อาคารทับวิภา ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

อีเมล์ : info@batc.co.th
โทร : 02-265-5678 ต่อ 5454