Aviation Internal Auditor

Aviation Internal Auditor

วันที่: 22-26 เมษายน พ.ศ. 2567
ระยะเวลา: 5 วัน

เจาะลึกกับสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตรวจสอบภายในขององค์กรและอุตสาหกรรมด้านการบิน พร้อมหลักสูตรที่มีการ
ออกแบบมาสำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องการกยระดับศักยภาพในการตรวจสอบภายในของหน่วยงานของท่าน โดยหลักสูตรนี้
ครอบคลุมถึงขั้นตอนการทำงานและการปฏิบัติงานจริงให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงแนวโน้มของการตรวจสอบองค์กรด้านการบิน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะให้ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการตรวจสอบได้อย่างละเอียดและมี
ประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรของท่านได้อย่างต่อเนื่องDates: 22-26 April 2024

Duration: 5 Days


Dive deep into the critical aspects of aviation auditing with our intensive course. Designed for professionals
aiming to enhance their internal audit capabilities, this program covers methodologies, best practices, and the
latest trends in aviation auditing. Equip yourself with the skills to conduct thorough and effective audits that
drive organizational improvement.

Apply Now