หลักสูตรศักยการบินเฉพาะแบบ – เครื่องบินแบบ ATR

     หลักสูตรศักยการบินเฉพาะแบบ – เครื่องบินแบบ ATR ของ Bangkokair Aviation Training Center (BATC) มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความชำนาญ ทักษะ และเพิ่มพูนประสบการณ์การด้าน การบินกับเครื่องบินเฉพาะแบบ – เครื่องบินแบบ ATR

     เมื่อจบการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับศักยการบินเฉพาะแบบ - เครื่องบินแบบ ATR และมีสิทธิปฏิบัติการบินกับเครื่องบินแบบ ATR ในเชิงพาณิชย์ได้ (ต้องมีคุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่สายการบินหรือบริษัทกำหนดไว้) ระยะเวลาการฝึกอบรม 4 เดือน


ข้อมูลหลักสูตร

การฝึกอบรมศักยการบินเฉพาะแบบ - เครื่องบินแบบ ATR

- การฝึกสอนภาคพื้น (Ground Training) 215 ชั่วโมง

- การฝึกสอนเครื่องฝึกบินจำลอง (Simulator Flight Training) 60 ชั่วโมง


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  • เป็นผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL License) ขึ้นไป

 

ระยะเวลาการศึกษา: 4 เดือน

สถานที่เรียน: Ground School – Bangkok Airways Operation Complex (BAOC)

ภาคอากาศ (Simulator) - Bangkok Airways Operation Complex (BAOC)