หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน

     หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน (Refresher / Requalification Training) ของ Bangkokair Aviation Training Center (BATC) มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีและการฝึกภาคอากาศ โดยรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนต่างๆ เป็นไปตามประกาศหรือระเบียบที่กำหนดโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องถือใบอนุญาต, ศักยการบิน, หรือศักยการบินเฉพาะแบบ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
-เป็นผู้ถือใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล
-เป็นผู้ถือศักยการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน
-เป็นผู้ถือศักยการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์
-เป็นผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี
-เป็นผู้ถือใบอนุญาตนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน
-เป็นผู้ถือศักยครูการบิน
-เป็นผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก – เครื่องบิน
-เป็นผู้ถือศักยการบินเฉพาะแบบ - เครื่องบินแบบ Airbus A320
-เป็นผู้ถือศักยการบินเฉพาะแบบ – เครื่องบินแบบ ATR

ระยะเวลาการศึกษา: 1 - 3 เดือน *
* ระยะเวลาและสถานที่เรียนขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน