ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ

บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ("บริษัท") ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูล ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสำหรับลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ เพื่อให้ท่านทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) และสิทธิของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไปด้วยผู้สมัครเข้าอบรม หรือสัมมนา ตามหลักสูตรที่บริษัทได้จัดขึ้น รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้อง เช่น บุคคล ในครอบครัว บุคคลสนิท บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ประเภทข้อมูล รายละเอียด
ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ รูปถ่าย เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น
ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ เป็นต้น
ข้อมูลประกอบการสมัครอบรมหรือสัมมนา เช่น ประวัติการศึกษา ทักษะการใช้ภาษา ผลการตรวจสุขภาพ ทรานสคริป เอกสารรับรองผลการศึกษา ผลคะแนนสอบ TOEIC และข้อมูลที่ปรากฏในแบบสัมภาษณ์ เป็นต้น
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างอบรม หรือสัมมนา ข้อมูลการทดสอบก่อนและหลังการอบรม ภาพถ่ายหรือวีดีโอกิจกรรมการอบรม ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการอบรม เป็นต้น
ข้อมูลสถิติการอบรม เช่น วันและเวลาที่เข้าอบรม จำนวนชั่วโมงที่อบรม การลากิจหรือลาป่วย เป็นต้น
ข้อมูลทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงิน เช่น ข้อมูลการโอนเงิน ข้อมูลการชำระหนี้ หมายเลขบัญชีธนาคาร เป็นต้น
ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น Log, IP Address, Mac Address, Cookie ID เป็นต้น
ข้อมูลสำหรับรายงานหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร เป็นต้น
ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ การบันทึกเสียง ข้อมูลบันทึก CCTV เป็นต้น

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
3.1 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง
จากกระบวนการสมัครเข้าอบรมหรือสัมมนา รวมถึงข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูลของท่านจากกระบวนการต่างๆ ในช่วงเวลาที่ท่านเข้ารับการอบรม หรือสัมมนา
3.2 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น
บริษัท อาจรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา แหล่งข้อมูล Social Media หรือเอกสารของบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นบุคคลในครอบครัว บุคคล ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บุคคลอ้างอิงของบุคคลดังกล่าว

4. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมาย และเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
4.1 การปฏิบัติตามสัญญา เช่น
- การรับสมัครผู้เข้าอบรม หรือสัมมนา
- การติดต่อประสานงานผู้เข้าอบรม หรือสัมมนา
- การบริหารจัดการฝึกอบรมหรือสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นใดของบริษัท
- การชำระค่าอบรม หรือสัมมนา
4.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น
- การส่งข้อมูลให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล
- การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมสรรพากร
4.3 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น
- การยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้อง
- การจัดทำทะเบียน หรือทำเนียบรุ่นผู้เข้าอบรมหรือสัมมนา
- การอำนวยความสะดวกหลังจบการอบรมหรือสัมมนา
- การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน การระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้ระบบงาน และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
- การรักษาความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุและอาชญากรรม การตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับ ข้อร้องเรียนและการทุจริต คดีหรือข้อพิพาทต่างๆ
4.4 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ เช่น
- การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
- การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
4.5 อาศัยความยินยอม เช่น
- การประเมินคุณสมบัติผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบิน เช่น ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น
- การทำการตลาด เช่น การส่งอีเมลแจ้งหลักสูตรใหม่ โปรโมชั่น และงานสัมมนาต่างๆ เป็นต้น
- การประชาสัมพันธ์ เช่น การนำภาพท่านไปโพสต์บนเว็บไซต์ หรือ Facebook ของบริษัท การประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมของหลักสูตร หรือรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทได้จัดขึ้น

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการฝึกอบรมหรือสัมมนาและวัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้น ดังต่อไปนี้
5.1 หน่วยงานราชการ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
เช่น สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร เป็นต้น
5.2 ผู้ให้บริการ คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทว่าจ้าง
เช่น ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศของบริษัท ธนาคาร จองการเดินทางและที่พัก ผู้ตรวจสอบภายนอก ที่ปรึกษาของบริษัท ในด้านต่างๆ เป็นต้น

6. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทคาดหมายว่าจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่าน ไม่เกินระยะเวลา 10 ปี เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำและเก็บรักษาทำเนียบรุ่นผู้เข้าอบรมหรือสัมมนา หรือใบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นหลักฐานการเข้าอบรมของท่าน หรือพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความ ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
7.1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
7.2. สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
7.3. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
7.4. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
7.5. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
7.6. สิทธิในการระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
7.7. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
7.8. สิทธิในการร้องเรียน
การใช้สิทธิของท่านตามข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัท อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่านได้ เช่น บริษัทฯ จำเป็นต้องปฏิบัติ ตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือการใช้สิทธินั้นๆ อาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือบริษัทจำเป็นต้องใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ

8. ข้อมูลการติดต่อ
ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิตามที่กำหนดข้างต้น ได้ที่

แผนกการขายและการตลาด
บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล: info@batc.co.th