หลักสูตรครูการบิน

     หลักสูตรครูการบินของ Bangkokair Aviation Training Center (BATC) มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเป็นครูการบิน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนศิษย์การบินได้ตามเป้าหมายหลักของสถาบัน คือ การประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ด้านการบินที่ได้รับจากการฝึกอบรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก (Safety First)

     เมื่อจบการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับศักยครูการบิน และสิทธิปฏิบัติการบินในตำแหน่งผู้ช่วยครูการบินหรือครูการบินได้ (ต้องมีคุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่โรงเรียนการบินหรือบริษัทกำหนดไว้) ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 – 2 เดือน


ข้อมูลหลักสูตร

การฝึกสอนภาคพื้น (Ground Training) 60 ชั่วโมง การฝึกสอนภาคอากาศ (Flight Training) 20 ชั่วโมง


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  • เป็นผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL License) ขึ้นไป

 

ระยะเวลาการศึกษา: 1-2 เดือน

สถานที่เรียน: Ground School – Bangkok Airways Operation Complex (BAOC) และสนามบินสุโขทัย

ภาคอากาศ (Flight Training & Simulator) – สนามบินสุโขทัย