หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (Full Course)

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (Full Course)

     หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีของ Bangkokair Aviation Training Center (BATC) มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานทางด้านการบิน ตลอดจนมีทักษะ ความชำนาญในการทำการบิน มุ่งเน้นปลูกฝังการเป็นนักบินที่ดี ทั้งในด้านของความรู้และวินัย หลักสูตรนี้จะประกอบด้วยการบินแบบเดินทางระยะไกล, การบินในเวลากลางคืน, การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน, และการบินด้วยเครื่องบิน หลายเครื่องยนต์ จนมีความสามารถในการประกอบอาชีพนักบินได้

     เมื่อจบการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี - เครื่องบิน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน และมีสิทธิปฏิบัติการบินในเชิงพาณิชย์ได้ เช่น การบินเพื่อขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า (ต้องมีคุณสมบัติและผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่สายการบินหรือบริษัทกำหนดไว้)

ข้อมูลหลักสูตร การฝึกสอนภาคพื้น (Ground Training) การฝึกสอนเครื่องฝึกบินจำลอง (Simulator Flight Training) การฝึกสอนภาคอากาศ (Flight Training) 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
  2. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
  3. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  4. ผ่านการตรวจใบสำคัญทางการแพทย์ชั้นที่ 1 จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ, ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ หรือสถาบันเวชศาสตร์การบินอื่นๆ ที่สำนักงานการบิลพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ให้การรับรอง 


ระยะเวลาการศึกษา: 12 - 14 เดือน

สถานที่เรียน: Ground School – Bangkok Airways Operation Complex (BAOC) และสนามบินสุโขทัย

ภาคอากาศ (Flight Training & Simulator) – สนามบินสุโขทัย


หลักสูตร Commercial Pilot – Airplane Add-on

     หลักสูตร Commercial Pilot – Airplane Add-on Course ของ Bangkokair Aviation Training Center (BATC) มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานทางด้านการบิน ตลอดจนมีทักษะและความชำนาญในการทำการบิน หลักสูตรนี้จะประกอบด้วยการบินแบบเดินทางระยะไกลและการบินในเวลากลางคืน

     ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ต้องถือใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล - เครื่องบิน และศักยการบินอื่นๆ
(ถ้ามี) และจะได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี - เครื่องบิน (CPL - Airplane), ศักยการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (IR) และศักยการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (ME) โดยพิจารณาตามแต่ละกรณีของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี - เฮลิคอปเตอร์ (CPL – Helicopter) และศักยการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (IR) ต้องการเพิ่มใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี - เครื่องบิน (CPL – Airplane) และศักยการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (ME) จำเป็นต้องเข้ารับ การฝึกอบรมเฉพาะในหลักสูตร CPL - Airplane phase และ ME เท่านั้น ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 – 8 เดือน (ขึ้นอยู่กับจำนวนหลักสูตรของแต่ละผู้เข้ารับการฝึกอบรม)

ข้อมูลหลักสูตร การฝึกสอนภาคพื้น (Ground Training)  การฝึกสอนเครื่องฝึกบินจำลอง (Simulator Flight Training)  การฝึกสอนภาคอากาศ (Flight Training) 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. เป็นผู้ถือใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล (PPL License)
  2. ผ่านการตรวจใบสำคัญทางการแพทย์ชั้นที่ 1 จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ, ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ หรือสถาบันเวชศาสตร์การบินอื่นๆ ที่สำนักงานการบิลพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ให้การรับรอง สถานที่เรียน: Ground School – Bangkok Airways Operation Complex (BAOC) และสนามบินสุโขทัย

ภาคอากาศ (Flight Training & Simulator) – สนามบินสุโขทัย