หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล – เครื่องบิน

     หลักสูตรนักบินส่วนบุคคลของ Bangkokair Aviation Training Center (BATC) มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐาน ทักษะ และความชำนาญเบื้องต้นในด้านการบิน อีกทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังสามารถทำการบินเดี่ยวได้ด้วยตนเอง (Solo Flight)

     เมื่อจบการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล - เครื่องบิน) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล และมีสิทธิปฏิบัติการบินกับเครื่องบินส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถปฏิบัติการบินเชิงพาณิชย์ได้ ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 เดือน

ข้อมูลหลักสูตร การฝึกสอนภาคพื้น (Ground Training) การฝึกสอนภาคอากาศ (Flight Training) 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
  2. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  3. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี 
  4. ผ่านการตรวจใบสำคัญทางการแพทย์ชั้นที่ 2 จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ, ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ หรือสถาบันเวชศาสตร์การบินอื่นๆ ที่สำนักงานการบิลพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ให้การรับรอง

ระยะเวลาการศึกษา: 3 - 4 เดือน

สถานที่เรียน: Ground School – Bangkok Airways Operation Complex (BAOC) และสนามบินสุโขทัย

ภาคอากาศ – สนามบินสุโขทัย

APPLY NOW