สมัครเข้าศึกษา

ข้อมูลส่วนตัวประวัติการศึกษา


ทักษะการใช้ภาษา (คะแนน)


ผลการตรวจสุขภาพ


Medical Certification Class 1

Medical Certification Class 2

หลักสูตรที่ต้องการสมัคร


หลักสูตรโรงเรียนการบิน

หลักสูตร IATA

เอกสารประกอบการสมัครเรียน(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 8 MB)

1. ทรานสคริป / เอกสารรับรองผลการศึกษา

2. ผลคะแนนสอบ TOEIC (ถ้ามี)


การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า ได้อ่านและรับทราบประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของบริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (“บริษัท”) แล้ว และตกลงยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์หรือเพื่อใช้ในกิจกรรม ดังต่อไปนี้

เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบินและครูการบิน เช่น ผลการตรวจสุขภาพ

เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด เช่น การส่งอีเมลแจ้งหลักสูตรใหม่ โปรโมชั่น และงานสัมมนาต่างๆ

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น การนำภาพท่านไปโพสต์บนเว็บไซต์ หรือ Facebook ของบริษัท และการประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมของหลักสูตร หรือรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทได้จัดขึ้น