หลักสูตรนักบินพาณิชย์เอก-เครื่องบิน

      หลักสูตรนักบินพาณิชย์เอก - เครื่องบินของ Bangkokair Aviation Training Center (BATC) มุ่งหวังให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ความสามารถ เพื่อใช้ประกอบอาชีพเป็นนักบินพาณิชย์ในสายการบินต่างๆ โดยเนื้อหาของหลักสูตรนี้เป็นความรู้ขั้นประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการทำงานของนักบินพาณิชย์

      เมื่อจบการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ในระดับนักบินพาณิชย์เอก ซึ่งมี
ความจำเป็นต่อการปฏิบัติการบินในเชิงพาณิชย์ และมีสิทธิในการสมัครสอบเพื่อรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก – เครื่องบิน ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 เดือน


ข้อมูลหลักสูตร การฝึกสอนภาคพื้น (Ground Training) 252 ชั่วโมง


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  • เป็นผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL License) หรือใบอนุญาตนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน (MPL License) ขึ้นไป

 

ระยะเวลาการศึกษา: 2 เดือน

สถานที่เรียน: Ground School – Bangkok Airways Operation Complex (BAOC) และสนามบินสุโขทัย