คณะกรรมการ

พลอากาศโทเดชิศร์ เจริญวงศ์

พลอากาศโทเดชิศร์ เจริญวงศ์ Dechit Charoenwong ประธานกรรมการบริษัท


อณิญญา เนตรประไพ Aninya Nateprapai กรรมการบริษัท

ตรีศรัณย์ สีตกะลิน

ตรีศรัณย์ สีตกะลิน Tresarun Sitakalin กรรมการบริษัท

กัปตันนนทพร มัณฑะจิตร

กัปตันนนทพร มัณฑะจิตร Capt.Nontaporn Mandachitra กรรมการบริษัท