หลักสูตรนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน

     หลักสูตรนักบินผู้ช่วยเครื่องบินของ Bangkokair Aviation Training Center (BATC) มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานทางด้านการบิน ตลอดจนมีทักษะและความชำนาญในการทำการบิน มุ่งเน้นปลูกฝังการเป็นนักบินที่ดี โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้จะได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) และศักยการบินเฉพาะแบบ - เครื่องบินแบบ Airbus หรือ ATR (เฉพาะแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น)

     เมื่อจบการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบอนุญาตนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน และศักยการบินเฉพาะแบบเครื่องบินแบบ Airbus หรือแบบ ATR อย่างใดอย่างหนึ่ง มีสิทธิปฏิบัติการบินในเชิงพาณิชย์ได้ เช่น การบินเพื่อขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า (ต้องมีคุณสมบัติและผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่สายการบินหรือบริษัทกำหนดไว้)ระยะเวลาการฝึกอบรม 12 เดือน


ข้อมูลหลักสูตร

1) การฝึกอบรมพื้นฐาน การฝึกสอนภาคพื้น (Ground Training) 354 ชั่วโมง

 

การฝึกสอนเครื่องฝึกบินจำลอง (Simulator Flight Training) 50 ชั่วโมง การฝึกสอนภาคอากาศ (Flight Training) 110 ชั่วโมง

2) การฝึกอบรมศักยการบินเฉพาะแบบ - เครื่องบินแบบ Airbus หรือ ATR (เฉพาะแบบใด แบบหนึ่งเท่านั้น)

 

2.1) การฝึกอบรมศักยการบินเฉพาะแบบ - เครื่องบินแบบ Airbus

- การฝึกสอนภาคพื้น (Ground Training) 162 ชั่วโมง

- การฝึกสอนเครื่องฝึกบินจำลอง (Simulator Flight Training) 107 ชั่วโมง


2.2) การฝึกอบรมศักยการบินเฉพาะแบบ - เครื่องบินแบบ ATR

- การฝึกสอนภาคพื้น (Ground Training) 156 ชั่วโมง

- การฝึกสอนเครื่องฝึกบินจำลอง (Simulator Flight Training) 80 ชั่วโมง


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
  • อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
  • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  • ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการบิน
  • ผ่านการตรวจใบสำคัญทางการแพทย์ชั้นที่ 1 จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ, ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ หรือสถาบันเวชศาสตร์การบินอื่นๆ ที่สำนักงานการบิลพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ให้การรับรอง

 

ระยะเวลาการศึกษา: 12 เดือน

สถานที่เรียน: Ground School – Bangkok Airways Operation Complex (BAOC) และสนามบินสุโขทัย

ภาคอากาศ (Flight Training & Simulator) – สนามบินสุโขทัย