สมัครเข้าร่วมงานประวัติส่วนตัว

ที่อยู่ปัจจุบัน

การพักอาศัย

สถานะภาพ

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คณะและสาขาที่จบ ปีที่จบ เกรดเฉลี่ย #

ประวัติการทำงาน (เรียงจากปัจจุบัน-อดีต)


ความสามารถพิเศษ

พิมพ์ดีด


คอมพิวเตอร์


ขับรถยนต์

ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน

หลักฐานประกอบการสมัคร

1) รูปถ่ายหน้าตรง 1นิ้ว

2) Resume

3) สำเนาใบรับรองการศึกษา

4) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)